AcasaCONDUCERECONSILIUL LOCAL
primaria-priseaca
PRIMĂRIA LOCALITĂȚII

PRISEACA


stema
PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

-ART. 63(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, încondiţiile legii;b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;c) atribuţii referitoare la bugetul local; d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor; e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelarăşi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensamantului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrative teritoriale;b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;c) iniţiază, în condiţiile legii,negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistic, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin.(6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale; e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate,precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de intereslocal; f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora; g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prinlege şi alte acte normative; h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se faceprin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.
-ART. 64(1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelarăşi de ofiţer destare civilă, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensămant, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege,primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraşul încare a fost ales.(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, încondiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ceîi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
-ART. 65. Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelara pot fi delegate şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competenţe în acest domeniu, potrivit legii.
Conducerea Primariei Priseaca:
 
-          Primar Gheorghe Florea
-          Viceprimar-Arsanoiu Iulian
 
Personalul Primariei:
 
Ionica Elena – consilier principal
Predut Maria-referent superior
Mîinea Gina - inspector de specialitate
Zidaru Carmen - referent superior
Ene Vasile – casier
Ene Ion - paznic
Căpăţînă Anisoara – guard
Jandarmu Florina – bibliotecara
Dinica Gheorghe Cosmin - şofer
 
Program cu publicul:8.30-15.30
Audiente Primar: miercuri: 11-13
100053217_909211142896166_3904405303931699200_n 100822108_587097085345903_4260735569132257280_n 101202445_1676519235839956_8771250875533361152_n